Lenka Hudousková - majitel franšízy | hypoteční makléř
Karlovo náměstí 72, 280 02 Kolín
+420 728 735 858
hypoteky.kolin@gpf.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

ve smyslu ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZoSÚ)
níže uvedené informace jsou zákazníkovi (spotřebiteli) předkládány v souvislosti s jeho požadavkem na zprostředkování spotřebitelského úvěru.

1. Základní informace o Zprostředkovateli
GEPARD FINANCE a.s., IČ: 25973843, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, internetové stránky: www.gpf.cz, kontaktní email: info@gpf.cz, kontaktní telefon: 271 122 960 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“). Jménem Zprostředkovatele jedná níže uvedený vázaný zástupce (dále „Vázaný zástupce“), zaměstnanec nebo jiná oprávněná osoba (dohromady dále „Oprávněná osoba“):

Jméno a příjmení/obchodní firma: Lenka Hudousková, IČ: 02083698
Sídlo: Vítězov 79, 280 02 Kolín, Kontaktní telefon: 728 735 858
Osoba jednající jménem Vázaného zástupce : Lenka Hudousková
Kontaktní email: lenka.hudouskova@gpf.cz
Kontaktní adresa : Karlovo nám. 72, 280 02 Kolín

Zprostředkovatel je ve smyslu ust. § 17 ZoSÚ samostatným zprostředkovatelem oprávněným zprostředkovávat spotřebitelské úvěry. Zprostředkovatel a jeho Vázaný zástupce je zapsán v registru osob oprávněných k činnostem v oblasti spotřebitelského úvěru (dále „Registr“) vedeném Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz (dále „ČNB“). Zápis Zprostředkovatele a jeho Vázaného zástupce v Registru, mj. rozsah jejich oprávnění k činnostem v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru a jejich registrační čísla, lze nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/jerrs nebo telefonicky +420 224 411 111. ČNB vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a Vázaného zástupce.

2. Zprostředkování spotřebitelského úvěru
Zprostředkovatel a jeho Vázaní zástupci vykonávají svou činnost s odbornou péčí, jednají čestně, transparentně a zohledňují práva a zájmy zákazníka, zejména nesmí používat nepravdivé, nejasné, zavádějící nebo klamavé informace. Zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZoSÚ. Tímto není vyloučeno poskytnutí doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZoSÚ. Zprostředkovateli je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud takovou se zákazníkem uzavírá, s jakoukoli doplňkovou službou. Při zprostředkovatelské činnosti jedná Zprostředkovatel jménem a na účet jednotlivých poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Za svoji činnost je Zprostředkovatel odměňován jednotlivými poskytovateli spotřebitelského úvěru, přičemž část této odměny přináleží Vázanému zástupci.

Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že přesná výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zaplatit Zprostředkovateli za služby v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, bude uvedena v předsmluvních informacích ve smyslu ust. § 94 ZoSÚ, které zákazník obdrží před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru. Zákazník má oprávnění vyžádat si od Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováváním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Zprostředkovatel zprostředkovává. Zákazník neplatí Zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru žádnou odměnu. Zprostředkovatel v této souvislosti uvádí, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od zákazníka i od poskytovatele nebo třetí osoby.
V případě, že zákazník není spokojen s výkonem činnosti Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce (Vázaného zástupce) je oprávněn podat Zprostředkovateli reklamaci či stížnost, a to písemně nebo elektronicky (email) na výše uvedené kontaktní adresy, případně na osobním jednání. Podrobný postup podávání a vyřizování reklamací je upraven v reklamačním řádu, který je umístěn na internetových stránkách Zprostředkovatele. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na poskytovatele spotřebitelského úvěru, se kterým uzavřel smlouvou o spotřebitelském úvěru, případně na orgán dohledu nad činností Zprostředkovatele, kterým je ČNB, případně může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Zákazník je rovněž oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz.
Zprostředkovatel v souladu se ZoSÚ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování spotřebitelského úvěru efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka a před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Zprostředkovatel spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování spotřebitelského úvěru přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele.