Lenka Hudousková - majitel franšízy | hypoteční makléř
Karlovo náměstí 72, 280 02 Kolín
+420 728 735 858
hypoteky.kolin@gpf.cz

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážený kliente,
tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s poskytováním finančních služeb nebo které získáme později v souvislosti s poskytováním služeb Vaší osobě (dále jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

1.1. Správcem Osobních údajů je společnost GEPARD FINANCE a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO: 259 73 843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7947 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese dpo@gpf.cz a telefonním čísle +420 271 122 960.

1.2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož jméno a kontaktní údaje jsou – JUDr. Ján Jaroš, FairData Professionals a.s., tel. +420 255 000 489, +420 731 598 575.

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování služeb zprostředkování spotřebitelského úvěru a dalších finančních produktů. Zpracování Osobních údajů je pro poskytnutí těchto služeb nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které jsou Vám poskytovány uvedené služby.

2.2. Při poskytování služeb máme dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:
• zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
• zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

2.3. Abychom zajistili, že Vám jsou z naší strany poskytovány služby řádně, dochází také ke zpracování Osobních údajů a dalších informací pro účely compliance kontrol ze strany našeho externího compliance officera. Právním základem pro toto zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.

2.4. Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů, což je také náš oprávněný zájem.

2.5. Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž budeme plnit naší právní povinnost.

2.6. Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem ochrany našich práv a nároků. Jedná se o náš oprávněný zájem.

3. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat zejména následujícím subjektům: naši vázaní zástupci a další obchodní zástupci, naše spolupracující finanční instituce (např. poskytovatelé spotřebitelských úvěrů), naše pojišťovna, externí compliance officer, , poskytovatel informačního systému, spolupracující advokátní kancelář, Česká národní banka, Finanční analytický úřad, případně další státní orgány.

4. Doba uložení osobních údajů
4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb

4.2. Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

5. Vaše práva
5.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.3 a 2.6 výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

5.5. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.4 výše máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

5.6. Veškerá zde uvedená práva lze uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.7. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.